LEERDERONDERSTEUNING

Emosionele en akademiese ondersteuning

Ongeveer 280 leerders ontvang akademiese en/of emosionele ondersteuning.  Dit behels hoofsaaklik individuele sessies waarin gefokus word op studiemetodes en motivering.  Die intervensieprogram behels ook daaglikse didaktiese klasse, middagstudie, ekstra klasse, lees- en wiskundeklasse.

Psigometriese toetsing

Ongeveer 3 leerders word weekliks deur ‘n psigometris akademies geëvalueer.  Emosionele evaluasies word deur die terapeute self hanteer.

Middagstudie

Maandag tot Donderdag word ’n middagstudieklas vir ongeveer 70 leerders aangebied.  Ongeveer 25 leerders word ook daagliks hier onttrek vir didaktiese klasse wat die volgende behels:  CAMI-lees- en CAMI-wiskundeklasse, streshantering, eksamenskryftegnieke, asook ondersteuning ten opsigte van akademiese vakke.

Graad 9-vakkeuse

Die graad 9-inligtingsaand is op 9 Mei 2017 gehou en wat deur die leerders en hul ouers bygewoon.  Hiertydens het die vakpersoneel hul vakinhoud deurgegee en dit ook deur middel van uitstallings visueel voorgestel.  Bykomende inligting is deur die LOO-personeel deurgegee.  Gedurende Augustus is die aanlegtoetse se uitslae smiddae individueel met die leerders en hul ouers deurgegee om hul sodoende van raad ten opsigte van hul 2018-vakkeuses te bedien.

Beroepsvoorligting

Beroepsvoorligtingsessies behels dat leerders, indien nodig, individueel geëvalueer en van raad bedien word.

Beroepedag 9 Mei 2017

Die beroepedag is saam met die graad 9-vakkeuse-ingligtingsaand gehou.  Uitstallers het hul onderskeie beroepsrigtings bemark.  Dié instansies het individueel met leerders gesels en aan hulle waardevolle inligting verskaf oor die verskillende studierigtings wat beskikbaar is.

Eksamenkonsessies

89 leerders, wat vir konsessies kwalifiseer, het alternatiewe assesseringshulp gedurende die eksamens ontvang.  Konsessies is teen betaling verleen wat ons in staat gestel het om buitepersone vir toesigsessies te vergoed.